Üdvözöljük webáruházunkban!

Adatvédelmi irányelvek

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés a megrendelő hozzájárulásán alapul, a regisztráció bármikor visszavonható. A megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok és a megrendelő lakcíme tekintetében az adatkezelés a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezésein is alapul.
 
A regisztráló személy hozzájárulhat ahhoz, hogy az Alföldi Garabonciás Kft. hírlevelet, akciós ajánlatot küldjön számára, valamint értesítse új termékek megjelenéséről. Megrendelő jogosult ezen hozzájárulását bármikor visszavonni, tudomásul veszi továbbá Megrendelő Szolgáltató azon tájékoztatását, mely szerint a Szolgáltató által küldött hírlevelekben lehetőség van a további hírlevelekről történő leiratkozásra. Ebben az esetben a Szolgáltató a hozzájárulás visszavonását követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, illetőleg törli az adott felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
Az adatkezelés célja a jelen szerződéses feltételek szerinti szerződés létrehozása és teljesítése és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítése.
A személyes adatok adatkezelője kizárólag az Alföldi Garabonciás Kft.. Adatfeldolgozót Szolgáltató nem vesz igénybe. Szolgáltatót, illetőleg az adatkezelési folyamatban résztvevő munkavállalóit az e körben tudomásukra jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az adatkezelés időtartama a felek közötti szerződéses kapcsolat fennállása, illetőleg annak megszűnését követően a jogszabályi előírásoknak (pl.: számviteli jogszabályok) megfelelő időtartam. Az adatkezelés időtartamának lejártát követően a tárolt adatokat a Szolgáltató felhasználhatatlanná teszi és törli kereskedelmi nyilvántartásaiból.
 
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a 2011. évi CXII. tv (Infotv.) 6. § (5) bekezdése szerint: ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 
Az adatkezelés célja elsődlegesen a jelen szerződéses feltételekben meghatározott szerződés megkötésének, teljesítésének és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítésének biztosítása, valamint a Megrendelő jogainak védelme, másodlagosan statisztikakészítés és az informatikai rendszer technikai vagy minőségi fejlesztése. A statisztikai célú adatfeldolgozás, azaz a statisztika készítés célja csak a rendszer elsődleges céljainak megvalósulása érdekében, vagy az informatikai rendszer technikai vagy minőségi fejlesztése érdekében történhet. A minőségbiztosítási célú adatkezelést felhasználó írásban a webshop@garabonciassajt.hu e-mail címen bármikor megtilthatja.
 
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolható össze a felhasználók által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem pedig más az internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 
Megrendelő tudomásul veszi az alábbiakat:
-          Szolgáltató erre irányuló kérése esetén tájékoztatást nyújt részére személyes adatai kezeléséről
-          kérheti a Szolgáltatótól megadott személyes adatainak a helyesbítését
-          kérheti a Szolgáltatótól személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy – a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – szeszesital rendelése esetén annak átvételére kizárólag 18. életévét betöltött személy jogosult, e körben a termék átvételekor a szállító jogosult a terméket átvevő életkorának ellenőrzésére.
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy amennyiben a szeszes ital átvételére a Megrendelő által kijelölt személy nem töltötte be a 18. életévét és ezen okból kifolyólag a megrendelt szeszes ital Szolgáltatóhoz való visszaszállítása válik szükségessé, a visszaszállítás és az újbóli kiszállítás költsége a Megrendelőt terheli.
 
Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a jelen szerződési feltételek alapján létrejött szerződés interneten kötött, de alá nem írt szerződésnek minősül, melynek tartalma a Szolgáltató által archiválásra kerül, az utólagosan hozzáférhető és visszakereshető.
 
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szerződés nyelve a magyar, kivéve, ha a Megrendelő – egyedi beállítást követően – az angol nyelvet választja a szerződés nyelvének.
 
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollévők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Cookie-k (sütik) kezelése

1.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
 
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 
2.Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie", „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k" és „biztonsági cookie-k", melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 
3.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 
4.Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 
5.Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár" nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 
6.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
 
7.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 
8.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 
9.Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás